เจดีย์พุทธคยา..วัดจองคำ พระอารามหลวง พุทธคยาหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว

DSCF4034

จึงเป็นศูนย์รวมจุดหมายของ ผู้แสวงบุญชาวพุทธ ผู้มีศรัทธาทั่วโลก โดยมีพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา ตั้งเด่นอยู่ท่ามกลางกลุ่มเจดีย์อีก ๔ องค์ ก่อสร้างด้วยหินทรายสีนํ้าตาลนวล มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยอดแหลมคล้ายยอดพระเจดีย์ทั่วไป มีความสูงจากพื้นดิน ๕๓ เมตร

DSCF4033

มาถึงกาลปัจจุบัน พระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาส เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดจองคำ พระอารามหลวง ได้มีความมุ่งหมายที่จะสร้างพระพุทธเจดีย์พุทธคยาขึ้น ด้วยประสงค์ที่จะทดแทนบุญคุณแผ่นดินไทย บุญคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นการประกาศว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านปริยัติหรือปฏิบัติ ยังคงเจริญรุ่งเรืองสืบมา รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศก็จะได้มีโอกาสมาสักการบูชาพระมหาเจดีย์ สถานที่ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ รำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่จะต้องเดินทางไปถึงประเทศอินเดีย

DSCF4042

จวบจนบัดนี้ การก่อสร้างได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลาทั้งสิ้น ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๗ วัน นับเป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่ง ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างเสร็จอย่างรวดเร็ว และความอัศจรรย์นั้นจะมีไม่ได้ หากขาดความสามัคคี ร่วมมือและความเมตตาจากพระมหาเถระ อุบาสกอุบาสิกา และสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทำให้การก่อสร้างพระมหาเจดีย์พุทธคยาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

DSCF4036

บัดนี้การก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้ประกอบพิธีมหามงคลสมโภชพระมหาเจดีย์พุทธคยาและยกยอดฉัตร ในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ และได้ก่อสร้างกำแพงแก้วรอบพระเจดีย์เพื่อให้เหมือนพระเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย อีกทั้งได้ประกอบพิธีเปิดป้ายพระมหาเจดีย์พุทธคยาอย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

DSCF4040
DSCF4038

ถวายพระมหาเจดีย์พุทธคยา เป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

DSCF4046

เจดีย์พุทธคยาวัดจองคำ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม : เวลา 09.00-18.00น.

กฏการเข้าเยี่ยมชมเจดีย์พุทธคยา

  • ไม่นุ่งกางเกงขาสั้น
  • ภายในเจดีย์พุทธคยาเป็นกระจกล้อมรอบ ( ควรใช้เสียงที่พอประมาณ )
  • ห้ามนำสุนัข หรือ สัตว์เลี้ยงอื่นๆเข้าภายใน
  • การถ่ายภาพให้เหมาะสมแก่สถานที่

การเดินทาง

จากตัวเมืองลำปาง ใช้ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สายลำปาง – งาว ตรงตามทางมาเลื่อยๆ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงถึง ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภอ งาว จังหวัดลำปาง เมื่อถึงวัด จะมีป้ายเขียนทางไป เจดีย์พุทธคยา เข้าประตูมาจะเป็นทางขึ้นเขาเล็กน้อย ตรงมาตามทางจะเห็นเจดีย์ชัดเจน มีที่จอดรถกว้างขว้าง

Bodhgaya WatChongkham Lampang Thailand